ارگ قصر ریاست جمهوری

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده‌است. در گذشته حصاری آن را دربر می‌گرفت که تا هنوز آثار آن دیوارها باقی است. برای ورود به داخل شهر، شش دروازه وجود داشت که هر یک با اسامی خاص شناخته می‌شد. از جمله‌ی این دروازه‌ها می‌توان از دروازۀ کندهاری دهمزنگ، دروازۀ سردار جهان خان، اسپینه دروازۀ در قسمت سلام‌خانه، دروازۀ پیت در عقب مسجد عیدگاه، دروازۀ گذرگاه به سمت بالا حصار و دروازه لاهوری نام برد که تا هنوز بعضی از کهن‌سالان در خاطرات شان از آن یاد می‌کنند قبل از زمام‌داری عبدالرحمن خان برای سکونت شاه مکان مناسبی وجود نداشت. مرکز حکمرانی پادشاه در بالاحصار قرار داشت اما بالاحصار و ارگ شیرپور در جنگ‌های افغان و انگلیس آسیب دیده و قسمت‌های از آن سوخته بود. امیر عبدالرحمان خان پس از رسیدن به قدرت در سال ۱۸۸۰ ، جای مناسبی برای بود وباش و دفتری برای کار نداشت. و ی به این فکر شد که برای بودوباش پادشاه جای مناسبی بسازد. برای اعمار چنین مکان، محل فعلی ارگ را انتخاب کرد، نقشۀ ارگ را در سال ۱۲۹۹ قمری طرح کرد و کار اعمار ارگ در سال ۱۳۰۰ قمری در مرکز شهر کابل در محدوده دو صد جریب زمین آغاز شد. بنای ارگ ۳۰ سال را در بر گرفت که اکنون نزدیک به یک و نیم قرن می‌شود که قلعۀ ارگ در کابل بنا شده. باید گفته میشود که اولین ساختمان اعمار شده در داخل ارگ، کوتی باغچه نامیده می‌شود که کار ساخت آن در سال ۱۳۰۴ هجری قمری تکمیل شد. برای ساخت تعمیر‌های مختلف ارگ بخشی از مواد تعمیراتی از هند بریتانوی نیز آورده شده است اما بیشترین قسمت این مواد، از مواد تعمیراتی محلی تهیه می‌شد، این مواد ساختمانی خشت، چونه، گچ، صندل و ساروج بود و در برخی از ساختمان‌ها از شیر، مسکه و تخم مرغ نیز استفاده شده است و در قسمت ابادی ارگ تعدادی زیادی مردم کابل هم به شکل داوطللبانه سهم گرفته بودند. در ساحه‌ی که امروز ارگ قرار دارد قبلاً آبادی وجود نداشت، بلکه یک دشت خاکی بود. در قسمت‌های از این ساحه مزرعه و باغ وجود داشت و در اطراف آن بیابان واقع شده بود. و اکنون ارگ در بخش مرکزی شهر کابل واقع شده است. .چنانچه کار اعمار در دوره‌های مختلف ادامه داشته است، زمان‌های ویرانی آن نیز بخشی از تاریخ کشور شده است. دو دوره را بیشتر از سایرین می‌توان دورۀ ویرانی دانست. در زمان حاکمیت کوتاه‌مدت حبیب الله کلکانی ، علاوه بر چور و چپاول ارگ، برخی از ساختمان‌های آن نیز آسیب دید که به گونه مشخص می‌توان از موزیمی که در زمان نهضت امانی در ارگ گشوده شد، نام برد. بخش دیگر ویرانی ارگ به زمان جنگ‌های داخلی بر می‌گردد که بار دیگر علاوه بر چور و چپاول به ارگ خسارات فراوان وارد شد.