دفتر شورای امنیت ملی

ارگ ریاست جمهوری

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان

خبر ها

بیانیه ها

متن مکمل سخنرانی داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس حل منازعات شرق میانه:

من می‌خواهم در ابتدا از کشور شاهی بحرین و انستیتوت بین المللی مطالعات استراتژیک برای میزبانی این گفتگوی مهم و دعوت از من برای سخنرانی اظهار تشکر نمایم. من همچنین می‌خواهم از اعضای محترم بور ...

دستاوردهای چهار ساله حکومت